Chi tiết xem trong đính kèm:

782_qd_khen_thuong_cong_trinh_cong_bo_quoc_te_nam_2020.pdf