Ngày 23/12/2019, Hiệu trưởng Nhà trường đã ban hành quyết định số 2510/QĐ-ĐHV về việc phân bổ chỉ tiêu công bố bài báo trên các tạp chí khoa học thuộc cơ sở dữ liệu của WoS hoặc Scopus năm 2020 cho các Viện/Khoa đào tạo trong toàn Trường (có quyết định kèm theo). Để có số liệu sơ bộ báo cáo Ban Giám hiệu Nhà trường, đồng thời là một trong những kênh thông tin tham khảo để đánh giá xếp loại thi đua các tập thể, cá nhân trong năm học 2019-2020, Nhà trường yêu cầu:

1. Trưởng các Viện/Khoa đào tạo trong toàn Trường

Thống kê, báo cáo kết quả công bố bài báo trên các tạp chí khoa học thuộc cơ sở dữ liệu của WoS hoặc Scopus của đơn vị mình (từ 01/01/2020 đến hết tháng 9/2020) theo mẫu và gửi bản mềm về Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế qua địa chỉ email: taidinhdhv@gmail.com.

Thời gian hoàn thành: Trước 17:00 giờ ngày 15/10/2020.

2. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Tổ chức thẩm định kết quả thống kê, báo cáo của các đơn vị và trình Ban Giám hiệu Nhà trường.

Thời gian hoàn thành: Trước 17:00 giờ ngày 25/10/2020.

Nhận được công văn này, Nhà trường yêu cầu Trưởng các Viện/Khoa đào tạo khẩn trương triển khai và báo cáo đúng thời gian quy định./.

cv_906.pdf

danh_sach_thong_ke_202010010209181210.xlsx