Thực hiện Công văn số 1686/BGDĐT-KHCNMT ngày 28/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN và đề xuất kế hoạch KH&CN năm 2022, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị phổ biến rộng rãi đến các nhà khoa học, cán bộ và giảng viên trong đơn vị nội dung công văn để thực hiện. Cụ thể như sau:

A. BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp

Hoàn thiện các thông tin Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020 và 06 tháng đầu năm 2021 (Phụ lục 1, Biểu TK1-1).

2. Lãnh đạo các khoa/viện đào tạo

2.1. Thống kê, tập hợp và hoàn thiện các thông tin Thống kê bài báo khoa học/sách được xuất bản trên các tạp chí quốc tế trong danh mục ISI, Scopus, ACI và các bài quốc tế khác năm 2020 và 06 tháng đầu năm 2021 (Phụ lục 1, Biểu TK1-2).

Lưu ý:

- Chỉ thống kê bài báo khoa học/sách của các tác giả là cán bộ của đơn vị và có ghi tên đơn vị trong bài báo, sách;

- Đối với các bài báo công bố trên các tạp chí thuộc Web of Science, chỉ thống kê những bài báo xuất bản trong vòng 06 tháng đầu năm 2021 và những bài báo xuất bản năm 2020 nhưng chưa được thống kê để nhận kinh phí khen thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2021 (tra cứu danh sách kèm theo trước khi thống kê).

2.2. Thống kê, tập hợp và hoàn thiện các thông tin Thống kê kết quả nghiên cứu được xuất bản, được đăng trên các tạp chí khoa học uy tín, hội nghị, hội thảo khoa học trong nước năm 2020 và 06 tháng đầu năm 2021 (Phụ lục 1, Biểu TK1-3).  

2.3. Thống kê, tập hợp và hoàn thiện các thông tin Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo khác năm 2020 và 06 tháng đầu năm 2021 (Phụ lục 1, Biểu TK1-4).

2.4. Thống kê, tập hợp và hoàn thiện các thông tin Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ nổi bật năm 2020 và 06 tháng đầu năm 2021 (Phụ lục 1, Biểu TK1-5).

3. Phòng Tổ chức cán bộ

3.1. Thống kê và hoàn thiện các thông tin Danh sách giảng viên, nghiên cứu viên tính đến tháng 6 năm 2021 (Phụ lục 1, Biểu TK1-7).

3.2. Thống kê và hoàn thiện các thông tin Mục IX. Công tác sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN (Kết quả hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, Phụ lục 1, Biểu TK1-8).

4. Trung tâm Thông tin Thư viện Nguyễn Thúc Hào

Thống kê và hoàn thiện các thông tin Mục V. Công tác thông tin và thống kê KH&CN (Kết quả hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, Phụ lục 1, Biểu TK1-8).

5. Phòng Thanh tra - Pháp chế

Thống kê và hoàn thiện các thông tin Mục VII.   Công tác thanh tra (Kết quả hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, Phụ lục 1, Biểu TK1-8).

6. Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

Thống kê và hoàn thiện các thông tin các mục:

Mục X. Công tác hỗ trợ hình thành và phát triển doanh nghiệp KH&CN;

Mục XII. Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia

(Kết quả hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, Phụ lục 1, Biểu TK1-8).

7. Phòng Kế hoạch- Tài chính

Chủ trì hoàn thiện các thông tin Tình hình tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021 (Phụ lục 1, Biểu TK1-9).

8. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

8.1. Thống kê và hoàn thiện các thông tin còn lại của Phụ lục 1, Biểu TK1-8 (Kết quả hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ);

8.2. Chịu trách nhiệm tổng hợp, chuẩn hóa thông tin, số liệu và hoàn thiện các biểu mẫu báo cáo theo quy định;

8.3. Hoàn thiện các nội dung báo cáo theo yêu cầu của Công văn số 1686/BGDĐT-KHCNMT ngày 28/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Khái quát về hoạt động khoa học và công nghệ của Trường;

- Tính hình thực hiện và kết quả hoạt động KHCN năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021.

B. ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH KH&CN NĂM 2022

Các đơn vị, cá nhân bám sát yêu cầu tại Phần III. Đề xuất kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2022 (Công văn số 1686/BGDĐT-KHCNMT ngày 28/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN và đề xuất kế hoạch KH&CN năm 2022) để lựa chọn, đề xuất nhiệm vụ KH&CN các cấp, đồng thời hoàn thiện các thông tin theo yêu cầu tại các biểu: Biểu TK2-2; Biểu TK3-3 của Phụ lục 3.

Phòng KH&HTQT chịu trách nhiệm tổng hợp đề xuất kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2022 của các cá nhân, đơn vị và hoàn thiện các biểu mẫu theo quy định.

Nhận được công văn này, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị phổ biến kịp thời nội dung văn bản đến toàn thể các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên trong đơn vị biết để thực hiện. Lãnh đạo các đơn vị khẩn trương triển khai và hoàn thành các nội dung báo cáo được phân công, các cá nhân đơn vị hoàn thành việc đề xuất kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2022.

Bản mềm các báo cáo và đề xuất gửi về Phòng KH&HTQT (qua địa chỉ email thaikhtb.dhv@gmail.com) trước 17:00 giờ ngày 16 tháng 6 năm 2021.

Nội dung công văn và các file biểu mẫu kèm theo có thể download trực tiếp từ subweb của Phòng KH&HTQT.

Trong quá trình triển khai thực hiện, mọi trao đổi liên hệ trực tiếp TS. Đinh Đức Tài, Phó Trưởng phòng, Phòng KH&HTQT. Điện thoại: 0912.920.299; email: taidinhdhv@gmail.com.

20210513_4_20210513030048653650.pdf

2_phu_luc.doc

3_danh_sach_de_tai_cap_nn_bo_tinh_20202021.docx

4_de_tai_cap_co_so_2020.docx

5_danh_sach_bai_bao_2020_da_ke_khai.docx