Ngày 21 tháng 5 năm 2021, Hiệu trưởng Nhà trường đã ban hành Quyết định số 1275/QĐ-ĐHV về việc phê duyệt danh mục, cá nhân chủ trì và kinh phí thực hiện đề tài khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Trường năm 2021 (Đợt 1). Để kịp thời triển khai và đưa vào áp dụng, Nhà trường yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, chủ nhiệm các đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2021 (theo quyết định) khẩn trương triển khai các nội dung sau:

I. Chủ nhiệm đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2021

1.1. Hồ sơ triển khai

Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện xây dựng Thuyết minh đề tài (theo Mẫu 01) và Dự toán kinh phí thực hiện (theo Mẫu 02).

Hồ sơ nộp về Phòng KH&HTQT bao gồm: 01 bản Thuyết minh và 01 bản Dự toán kinh phí (đóng rời) để Phòng KH&HTQT và Phòng KH-TC kiểm tra trước khi nhân bản.

Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17:00 giờ ngày 31/5/2021. 

1.2. Yêu cầu về nội dung nghiên cứu, khối lượng, chất lượng sản phẩm và các biểu mẫu

Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện đề tài căn cứ: Mục tiêu, nội dung nghiên cứu, số lượng sản phẩm đã được phê duyệt kèm theo Quyết định số 1275/QĐ-ĐHV ngày 21/5/2021; Hướng dẫn số 04/HD-ĐHV ngày 14/5/2021 của hiệu trưởng Trường Đại học Vinh để thực hiện.

II. Lãnh đạo các đơn vị

Lãnh đạo các đơn vị chịu trách nhiệm đôn đốc và giám sát việc triển khai thực hiện đề tài đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.

Trong quá trình triển khai, mọi vấn đề liên quan chuyên môn liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo, các vấn đề khác liên quan đến hồ sơ đề tài liên hệ trực tiếp Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, các nội dung liên quan tài chính liên hệ trực tiếp Phòng Kế hoạch Tài chính.

Nhận được công văn này, Nhà trường yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, chủ nhiệm các đề tài và các thành viên tham gia khẩn trương triển khai thực hiện.

20210524_4_20210524020717679670.pdf

2_mau_01_thuyet_minh_cdio_2021_20210524020808279270.doc

3_mau_02_du_toan_cdio_2021_20210524020808921921.xlsx