Thực hiện Công văn số 985/BGDĐT-KHCNMT ngày 12/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo hiện trạng các tạp chí khoa học, nhóm nghiên cứu và đào tạo tiến sĩ thuộc các đề tài/dự án/chương trình khoa học công nghệ trong các CSGDĐH, Nhà trường yêu cầu:

1. Nhóm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu mạnh

Trưởng các nhóm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu mạnh được thành lập theo Quyết định số 2373/QĐ-ĐHV ngày 03/9/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh (có danh sách kèm theo): Nghiên cứu kỹ nội dung Công văn số 985/BGDĐT-KHCNMT ngày 12/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để hoàn thiện các thông tin đề cương báo cáo (theo Mẫu 1 gửi kèm). Bản cứng đề cương báo cáo nộp về Trường qua Phòng KH&HTQT, bản mềm đề cương gửi về địa chỉ email: taidinhdhv@gmail.com.

Thời hạn cuối nhận đề cương báo cáo: trước 17 giờ 00, ngày 29/3/2021.

2. Chủ nhiệm các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp giai đoạn 2016 - 2020

Chủ nhiệm các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp (giai đoạn 2016-2020) có trách nhiệm hoàn thiện, chuẩn hoa các thông tin trong Mẫu 2 và gửi bản mềm về Phòng KH&HTQT qua địa chỉ email: taidinhdhv@gmail.com.  

Thời hạn cuối nhận email: trước 17 giờ 00, ngày 29/3/2021.

(Phòng KH&HTQT sẽ thống kê và gửi danh sách cụ thể đến từng chủ nhiệm nhiệm vụ qua email cá nhân).

3. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Chịu trách nhiệm tổng hợp, rà soát và hoàn thiện hồ sơ báo cáo và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng thời hạn.

Tài liệu kèm theo công văn này bao gồm:

1. Công văn số 985/BGDĐT-KHCNMT ngày 12/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

2. Mẫu đề cương báo cáo (Mẫu 1 và Mẫu 2);

3. Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Nhận được Công văn này, Nhà trường yêu cầu các tập thể và cá nhân liên quan khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, mọi trao đổi liên hệ trực tiếp TS. Đinh Đức Tài, Phó trưởng Phòng KH&HTQT. Điện thoại: 0912.920.299. Email: taidinhdhv@gmail.com.

Bản word mẫu đề cương báo cáo và các thông tin liên quan có thể download tại subweb của Phòng KH&HTQT.

cv_280.pdf

mau_1_de_cuong_bc_20210316035148342341.docx

mau_2_bao_cao_tien_si_20210316035148773770.xlsx