(Thành lập theo Quyết định số 2373/QĐ-ĐHV ngày 03/9/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

qd_ve_thanh_lap_cac_nhom_nghien_cuu_manh.PDF