Thực hiện Công văn số 562/BGDĐT-KHCNMT ngày 08/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị phổ biến rộng rãi nội dung công văn (gửi kèm) đến các nhà khoa học, cán bộ - giảng viên trong đơn vị biết để tham gia đề xuất theo Mẫu 02.

Trong quá trình xây dựng và đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2022, các tập thể, cá nhân nghiên cứu kỹ:

1. Các điều khoản được quy định trong Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (gửi kèm), đặc biệt lưu ý các quy định tại Điều 7 của thông tư;

2. Nội dung Công văn số 562/BGDĐT-KHCNMT ngày 08/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022 (gửi kèm), đặc biệt lưu ý nội dung các mục 5.3 và 5.4.

Trên cơ sở đề xuất của tập thể, cá nhân trong đơn vị, Hội đồng Viện/Khoa có trách nhiệm tư vấn, lựa chọn nhiệm vụ KH&CN phù hợp, hoàn thiện phiếu đề xuất gửi về  Trường (qua Phòng KH&HTQT, bản mềm gửi về địa chỉ email taidinhdhv@gmail.com) trước 17 giờ, ngày 19 tháng 02 năm 2021.

Để kịp thời họp hội đồng xét chọn và hoàn thiện hồ sơ gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tập thể và cá nhân gửi đề xuất quá thời hạn quy định trên sẽ không được tiếp nhận và xem xét.

Đề nghị Trưởng các đơn vị phổ biến nội dung văn bản này đến toàn thể cán bộ, giảng viên trong đơn vị biết và tham gia đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2022.

Trong quá trình triển khai thực hiện, mọi trao đổi liên hệ trực tiếp TS. Đinh Đức Tài, Phó trưởng Phòng KH&HTQT. Điện thoại: 0912.920.299. Email: taidinhdhv@gmail.com.

1_cv_158_de_xuat_de_tai_khcn_cap_bo_2022.pdf

2_cv562bgddtkhcnmt_08022021.pdf

3_11_2016_tt_bgddt.PDF

4_mau_02_de_xuat_de_tai_2022.docx