Chi tiết xem trong đính kèm: 

1275_qd_phe_duyet_ca_nhan_chu_tri_cdio_2021.pdf