Căn cứ Quyết định số 1249/QĐ-BGDĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2022, Trường Đại học Vinh trúng tuyển 10 danh mục (có danh mục kèm theo). Thực hiện Công văn số 1401/BGDĐT-KHCNMT ngày 09/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2022, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị trong toàn Trường thông báo rộng rãi nội dung công văn này và các tài liệu kèm theo đến toàn thể cán bộ, giảng viên trong đơn vị biết để lựa chọn và xây dựng hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện.

I. Tiêu chuẩn chủ nhiệm đề tài cấp bộ

Các cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện (chủ nhiệm) đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 7 của Thông tư số 11/2016/TT-BGD ĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể như sau:

1. Là giảng viên, nghiên cứu viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên, có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của đề tài.

2. Có ít nhất một công trình công bố trên tạp chí khoa học trong hoặc ngoài nước thuộc lĩnh vực nghiên cứu hoặc lĩnh vực gần với đề tài, hoặc là chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở trở lên đã được nghiệm thu thuộc lĩnh vực nghiên cứu trong thời hạn 5 năm gần đây.

3. Tại thời điểm tuyển chọn hoặc được giao trực tiếp không là chủ nhiệm đề tài hoặc nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc đang bị xử lý theo Khoản 1 Điều 38 của quy định này.

II. Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện gồm có

1. Thuyết minh đề tài (theo mẫu gửi kèm);

2. Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp bộ (theo mẫu gửi kèm);

3. Minh chứng chứng minh có công trình công bố trên tạp chí khoa học trong hoặc ngoài nước thuộc lĩnh vực nghiên cứu hoặc lĩnh vực gần với đề tài, hoặc là chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở trở lên đã được nghiệm thu thuộc lĩnh vực nghiên cứu trong thời hạn 5 năm gần đây.

4. Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện đề tài (nếu có).

Cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện đề tài nộp 10 bộ hồ sơ (1 bộ gốc) về Phòng KH&HTQT trước 17:00 giờ ngày 05/5/2021. Bản mềm gửi về địa chỉ email thaikhtb.dhv@gmail.com.

Nhà trường chỉ xem xét thành lập Hội đồng tuyển chọn và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định đưa vào kế hoạch thực hiện đối với các cá nhân thực hiện đúng quy trình và thời hạn.

Tài liệu kèm theo công văn này gồm có:

1. Quyết định số 1249/QĐ-BGDĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2022;

2. Công văn số 1401/BGDĐT-KHCNMT ngày 09/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2022;

3. Mẫu thuyết minh và biểu mẫu liên quan.

Đề nghị Trưởng các đơn vị phổ biến nội dung văn bản này đến toàn thể cán bộ, giảng viên trong đơn vị biết để tham gia đăng ký chủ trì thực hiện. Trong quá trình triển khai, mọi trao đổi liên hệ trực tiếp TS. Đinh Đức Tài, Phó Trưởng Phòng KH&HTQT. Điện thoại: 0912.920.299. Email: taidinhdhv@gmail.com.

1_cv_420_cong_van_tuyen_chon_b2022.pdf
2_mau_kem_theo_cv_bo_2022.docx
3a_qd1249_0942021.pdf
3b_danh_sach_kem_theo_qd_1249_dh_vinh.pdf
4_cv1401_ngay_0942021_hdtc.pdf