- Tên seminar: Góp ý: "NGHIÊN CỨU ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN BÓNG RỔ BÓNG NÉM TIẾP CẬN CDIO"

- Thời gian: Từ 7 giờ 30, chủ nhật; ngày 13/1/2019

- Địa điểm: Văn phòng Khoa GDTC

- Người trình bày:  Phan Sinh

- Đơn vị: Khoa Giáo dục Thể chất