1. Tên seminar: “Xây dựng chuẩn đầu ra trình độ Thạc sĩ Ngành Kế toán”.

2. Thời gian 20h00, Thứ 3 ngày 26/10/2021

3. Địa điểm: Teams

4. Người trình bày: Phạm Thị Thúy Hằng

5. Đơn vị: Khoa Kế toán