Đề tài: Thiết kế kế hoạch bài dạy/ chủ đề Ngữ văn
Thời gian: 8h ngày 15/10/2021
Địa điểm: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NThhMTM1NWUtNDY4My00NmU3LWI3OGQtMDgwNzk
4NmZkYTBm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224ef78439-6d6c-
4ea0-ab14-49b9284ab4c9%22%2c%22Oid%22%3a%22c4df7dfc-794b-4b47-
a3b4-60c8a5510778%22%7d
Người trình bày: TS. Lê Hồ Quang
Đơn vị tổ chức: Tổ Lí luận và PPDH Ngữ văn - Viện Sư phạm Xã hội