1. Tên seminar: “ Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý công tác giáo dục nếp sống văn hóa tại trung tâm GDQP&AN trường Đại học Vinh”.
2. Thời gian 7h00 Thứ 5 ngày 21/10/2021
3. Địa điểm. Phòng học 301 Giảng đường A
4. Người trình bày: Đinh Thị Hải
5. Đơn vị: Bộ môn kỹ - chiến thuật