Tên SeminarNghiên cứu đổi mới, rà soát học phần Đề án tài chính  - Tiền tệ theo tiếp cận CDIO

Thời gian: 8h30, thứ 6, ngày 29/10/2021

Địa điểm: Teams: https://bit.ly/3E3pzrf

Người trình bày: TS. Đặng Thành Cương

Đơn vị: Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Kinh tế