Tên seminar: Đề cương giáo trình Kinh tế vi mô
Thời gian: 20h, thứ 7 ngày 30/10/2021
Địa điểm: Teams
Người trình bày: TS. Nguyễn Thị Hải Yến
Đơn vị: Khoa Kinh tế, Trường Kinh tế