- Tên Seminar: Thiết kế bài giảng E-learning 
- Người thực hiện: PGS. TS.  Nguyễn Đình Nhâm
- Thời gian: Từ 15.00 đến 17.00 ngày 19/10/2021 
- Thành phần tham gia: Toàn bộ cán bộ Khoa Sinh

- Đơn vị: Khoa Sinh, Trường Sư phạm