Đề tài: Sử dụng Themis đánh giá thời gian thực hiện thuật toán quy hoạch động giải một số bài toán

Thời gian: 07h30 thứ 6, ngày 23/10/2020

Địa điểm: A0-406

Người trình bày: Phan Lê Na

Đơn vị tổ chức: Bộ môn Tin học - Viện Sư phạm Tự nhiên