1. Hình tượng nhân vật hoàng đế trong thơ vịnh sử Việt Nam thế kỉ X - XV

Trịnh Huỳnh An

Trang 5-12

File PDF

 

2. Biện pháp quản lí bồi dưỡng năng lực giáo dục kỹ năng sống cho giáo viên trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Nguyễn Đăng Cầu

Trang 13-20

File PDF

 

3. Hp tác an ninh quc phòng gia n Độ và Myanmar t năm 1991 đến năm 2018

Lê Thế Cường, Phan Thị Châu

Trang 21-31

File PDF

 

4. Liên kết đội ngũ ging viên trong hot động bi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán b qun lý giáo dc ca các trường/ khoa sư phm vùng đồng bng sông Cu Long

Nguyễn Văn Đệ, Nguyễn Thị Thu Hằng, Thiều Văn Nam

Trang 32-38

File PDF

 

5. Biện pháp so sánh tu từ trong thơ Hàn Mặc Tử

Nguyễn Thị Thanh Đức

Trang 39-50

File PDF

 

6. Kết qu thc nghim tác động ca mt s dng bài tp rèn luyn kĩ năng đọc hiu trong dy hc hóa hc bng tiếng Anh đối vi hc sinh trường trung hc ph thông

Cao Cự Giác, Phạm Ngọc Tuấn

Trang 51-58

File PDF

 

7. Du n ca ch nghĩa hin sinh trong “Nhng người đàn bà gánh nước sông” ca Nguyn Quang Thiu

Đoàn Thị Hạnh

Trang 59-67

File PDF

 

8. Bình đẳng giới tại nơi làm việc

Đinh Phương Hoa

Trang 68-78

File PDF

 

9. Ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đối với quản trị trường đại học Việt Nam

Đinh Xuân Khoa, Phạm Minh Hùng

Trang 79-86

File PDF

 

10. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hứng thú học tập tiếng Anh cho sinh viên ngành May - Thiết kế thời trang

Nguyễn Việt Nga

Trang 87-95

File PDF

 

11. Hot động tri nghim và vn dng mô hình David A. Kolb trong dy hc vt lý theo hướng phát trin năng lc hc sinh trường trung hc ph thông

Nguyễn Thị Nhị, Bùi Ngọc Nhân

Trang 96-105

File PDF

 

12. Thiết kế kế hoch dy hc môn Lch sĐịa lí cp tiu hc trong chương trình giáo dc ph thông năm 2018

Nguyễn Thị Trang Thanh

Trang 106-116

File PDF

 

13. Ảnh hưởng của kích thích ngữ nghĩa và hiệu ứng tần suất từ đối với việc xử lý từ đồng hình

Trần Bá Tiến

Trang 117-125

File PDF