1. Ci cách quân đội ca Đảng Cng sn Trung Quc t năm 2012 đến nay

Nguyễn Anh Chương

Trang 5-10

File PDF

  

2. Tăng cường qun lý nhà nước v du lch đáp ng yêu cu phát trin du lch thành ngành kinh tế mũi nhn Ngh An

Nguyễn Thị Diệp

Trang 11-17

File PDF

 

3. V công vic lp kế hoch dy hc Ng văn lp 6  theo Chương trình giáo dc ph thông 2018

Lưu Thị Trường Giang

Trang 18-25

File PDF

 

4. Nâng cao hiu qu giáo dc hướng nghip, phân lung hc sinh sau trung hc cơ sở ở các huyn vùng núi cao tnh Ngh An

Đặng Văn Hải

Trang 26-34

File PDF

 

5. Hp tác biên gii gia hai tnh Thanh Hóa (Vit Nam) và Ha Phăn (Lào) t năm 1977 đến nay

Lưu Thị Kim

Trang 35-42

File PDF

 

6. Gim nghèo theo chun nghèo tiếp cn đa chiu trên địa bàn tnh Vĩnh Long

Lữ Quang Ngời, Đinh Trung Thành

Trang 43-50

File PDF

 

7. Giáo dc ý thc chính tr cho sinh viên các trường đại hc hin nay

Trần Viết Quang, Thái Ngọc Châu, Lê Thị Thanh Hiếu

Trang 51-56

File PDF

 

8. Thc trng nhn thc v đảm bo cht lượng chăm sóc, giáo dc tr ca cán b qun lý và giáo viên ti mt s trường mm non tư thc trên địa bàn thành ph Hà Ni

Nguyễn Thị Bích Thảo

Trang 57-63

File PDF

 

9. Đánh giá đội ngũ trưởng khoa các trường/khoa đại học sư phạm theo tiếp cận năng lực

Lã Thành Trung

Trang 64-69

File PDF

 

10. Tng quan nghiên cu v trí tưởng tượng không gian trong dy hc hình hc trường trung hc ph thông

Đậu Anh Tuấn

Trang 70-78

File PDF

 

11. T chc nâng cao nhn thc v cht lượng đào to và đảm bo cht lượng đào to theo AUN-QA cho đội ngũ cán b qun lý, ging viên các trường đại hc tư thc Thành ph H Chí Minh

Võ Văn Tuấn

Trang 79-86

File PDF

  

12. Thành ng, cách ngôn trong giáo dc và đào to trên bình din văn hoá, xã hi, ngôn ng

Lê Thị Thuỳ Vinh, Đỗ Lam Ngọc, Bùi Kim Thoan

Trang 87-95

File PDF