1. S dch chuyn h hình tiu thuyết Vit Nam nhìn t Đêm núm senNhng ngã tư và nhng ct đèn ca Trn Dn

Nguyễn Hoài An

Trang 5-10

File PDF


2. Yếu t phân mnh trong tiu thuyết Rung b ca John Maxwell Coetzee

Phạm Tuấn Anh

Trang 11-20

File PDF

 

3. Bo đảm quyn tr em trong thiết chế văn hóa gia đình Vit Nam

Nguyễn Văn Đại, Nguyễn Thị Mai Anh

Trang 21-31

File PDF


4. Định ngữ nghệ thuật sử dụng phép tu từ ẩn dụ trong các tác phẩm văn xuôi Việt Nam hiện đại

Trần Thị Mỹ Hạnh

Trang 32-40

File PDF


5. Microsoft MakeCode cho BBC micro:bit  và tim năng phát trin năng lc gii quyết vn đề vi s h tr ca công ngh thông tin và truyn thông cho hc sinh trung hc cơ s

Cao Hồng Huệ

Trang 41-50

File PDF  


6. Thc trng phát trin năng lc gii quyết vn đề và sáng to thông qua vic s dng mt s phương pháp dy hc tích cc trong dy hc Hóa hc hu cơ trường trung hc ph thông

Lê Văn Năm, Nguyễn Thị Kim Chi

Trang 51-57

File PDF


7. Xây dng website h tr dy hc phn Đin, Vt lí đại cương theo tiếp cn CDIO

Phạm Thị Phú, Tạ Thị Kim Tuyến

Trang 58-66

File PDF


8. T hô gi đi kèm tiu t tình thái phi kết cui phát ngôn trong giao tiếp ca người Nam B

Nguyễn Mai Phương

Trang 67-72

File PDF


9. Mt s vn đề v hát k s thi và mi quan h ca ot ndrong vi đời sng cng đồng dân tc Mnông

Triệu Văn Thịnh

Trang 73-80

File PDF


10. Gii pháp nâng cao năng lc t chc hot động tri nghim cho sinh viên ngành giáo dc tiu hc Trường Đại hc Đồng Tháp

Huỳnh Thị Kiều Trâm

Trang 91-90

File PDF


11. Chiến lược v an ninh ti khu vc n Độ Dương - Thái Bình Dương ca Pháp và gi ý chính sách đối vi Vit Nam

Đinh Trung Thành, Nguyễn Thị Lê Vinh, Văn Ngọc Thành, Nguyễn Trọng Xuân

Trang 91-98

File PDF


12. Gii pháp thu hút đầu tư vào các huyn vùng cao min Tây Ngh An

Trần Thị Hồng Lam, Cao Thị Thanh Vân

Trang 99-105

File PDF