1. Một số biện pháp sư phạm nhằm phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề của sinh viên trong quá trình dạy học Vật lí đại cương

Trần Ngọc Dũng

Trang 5-11

File PDF


2. Dạy - học tiếng Anh cho người Việt từ bình diện tư duy phản biện: Vấn đề lập luận trong giáo trình Life Pre-Intermediate

Vũ Thị Hà, Nguyễn Thị Tô Hằng

Trang 12-25

File PDF


3. Một số giải pháp đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy Luật hành chính đáp ứng yêu cầu xã hội và bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay

Nguyễn Thị Hà

Trang 26-31

File PDF


4. Hp tác giáo dc - đào to gia Qung Bình (Vit Nam) và Khăm Mun (Lào) t năm 2000 đến năm 2019

Lại Thị Hương

Trang 32-38

File PDF


5. Mt s vn đề lý lun v dch v pháp lý ca lut sư Vit Nam trong bi cnh hi nhp quc tế.

Lại Kim Khánh, Trần Thị Soa

Trang 39-48

File PDF


6. Năng lc thc hin vai trò cu ni gia sinh viên vi nhà tuyn dng ca c vn hc tp các trường đại hc sư phm k thut

Phạm Thị Ngọc Lan

Trang 49-55

File PDF


7. Mt s gii pháp phát trin đội ngũ cán b, viên chc Trường Đại hc Vinh trong giai đon hin nay

Nguyễn Thị Xuân Lộc, Nguyễn Như An

Trang 56-62

File PDF


8. Phát trin đội ngũ giáo viên trung hc cơ s ct cán tnh Thanh Hóa

Phạm Thị Phượng

Trang 63-73

File PDF


9. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững ở nông thôn Việt Nam

Đinh Trung Thành, Hoàng Việt Dũng, Dương Văn Dân, Dương Trí Dũng, Nguyễn Năng Hùng, Nguyễn Thị Mỹ Hương

Trang 74-84

File PDF


10. Mt s bin pháp phát trin mi quan h gia nhà trường, gia đình và xã hi ca hiu trưởng trường trung hc ph thông

Hoàng Anh Tuấn

Trang 85-91

File PDF


11. Hp tác thương mi gia tnh Savannakhet và tnh Qung Trt năm 1989 đến năm 2017

Trịnh Thị Dung, Phan Thị Châu

Trang 92-100

File PDF