Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lấy ý kiến Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh

Căn cứ Thông báo kết luận của Hiệu trưởng Nhà trường tại cuộc họp Ban Giám hiệu ngày 27/4/2022 về việc xây dựng quy định sử dụng phần mềm Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh, xây dựng Chiến lược phát triển Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh đến năm 2030; Nhà trường đã thực hiện việc rà soát kế hoạch, điều chỉnh và xây dựng Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh giai đoạn 2022 - 2030. Để hoàn thiện Dự thảo Quy chế trước khi ban hành và thực hiện, Nhà trường tổ chức lấy ý kiến của các đơn vị và cá nhân có liên quan, cụ thể như sau:

1. Đối tượng lấy ý kiến

- Trưởng các đơn vị trong toàn Trường.

- Cán bộ, giảng viên thuộc đơn vị và các nhà khoa học ngoài Trường.

Lưu ý: Các đơn vị bắt buộc phải có ý kiến góp ý: các Trường trực thuộc, Khoa, Viện; các đơn vị: Tổ chức Cán bộ, Đào tạo, Đào tạo Sau đại học, Kế hoạch - Tài chính, Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Nhà xuất bản và Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào.

2.  Cách thức cho ý kiến

Bước 1: Các Trưởng đơn vị triển khai lấy ý kiến từ cán bộ, giảng viên, nhà khoa học có liên kết hợp tác với đơn vị, thảo luận và tổng hợp ý kiến.

Bước 2: Trên cơ sở ý kiến được tổng hợp, Trưởng các đơn vị góp ý kiến vào Dự thảo bằng một trong hai cách sau:

- Sửa chữa, góp ý bằng mực màu đỏ trực tiếp trên bản in.

- Sử dụng chế độ Track changes trên bản mềm.

Mọi ý kiến góp ý gửi về Trường (thông qua Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, trực tiếp TS. Đỗ Mai Trang, email: dsia@vinhuni.edu.vn) trước 17h00, ngày 26/5/2022.

Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Sau thời hạn nêu trên, Nhà trường sẽ tổng hợp ý kiến, hoàn thiện Dự thảo để thực hiện các bước tiếp theo./.

CV 569 Dự thảo Quy chế và tổ chức hoạt động Tạp chí