Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lấy ý kiến Dự thảo Quy định về hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của Trường Đại học Vinh

Căn cứ Công văn số 229/ĐHV-TTrPC ngày 09/3/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị và Thông báo số 66/TB-ĐHV ngày 27/4/2022 về kết luận của Hiệu trưởng tại buổi làm việc với Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Nhà trường đã chỉ đạo việc thực hiện nghiên cứu xây dựng Dự thảo Quy định về hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Trường Đại học Vinh.

Trước khi ban hành và thực hiện, Nhà trường tổ chức lấy ý kiến của các đơn vị cho Dự thảo, cụ thể như sau:

1. Đối tượng lấy ý kiến

- Trưởng các đơn vị trong toàn Trường.

- Các đơn vị bắt buộc phải có ý kiến góp ý: các trường thuộc, khoa, viện; các đơn vị: Tổ chức Cán bộ, Đào tạo, Đào tạo Sau đại học, Kế hoạch - Tài chính, Công tác chính trị và Học sinh sinh viên, Thanh tra - Pháp chế, Hành chính Tổng hợp, Đảm bảo chất lượng.

2.  Cách thức cho ý kiến

Các trưởng đơn vị cho ý kiến bằng một trong hai cách sau:

- Sửa chữa, góp ý bằng mực màu đỏ trực tiếp trên bản in.

- Sử dụng chế độ track changes trên bản mềm.

Mọi ý kiến góp ý gửi về Trường (thông qua Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, email: dsia@vinhuni.edu.vn; trực tiếp PGS.TS. Mai Văn Chung, ĐT: 0985995777) trước 17h00, thứ Tư, ngày 01/6/2022. Sau thời hạn nêu trên, Nhà trường sẽ tổng hợp ý kiến, hoàn thiện Dự thảo để thực hiện các bước tiếp theo.

Nhà trường đề nghị Trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

556_Công văn lấy ý kiến Dự thảo

DHV_Du thao Quy dinh hoat dong NCKH-DMST_2022