Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

1. Tên seminar: “Một số nội dung, biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy học phần phương pháp huấn luyện thực hành cho sinh viên chuyên ngành GDQP&AN, Trường Đại học Vinh”.
2. Thời gian 7h00 Thứ 2 ngày 7/3/2022.
3. Địa điểm. Phòng học 301 Giảng đường A.
4. Người trình bày: Phạm Thế Dũng.
5. Đơn vị: Bộ môn kỹ - chiến thuật.