Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

1. Tên seminar: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, trường Đại học Vinh”.
2. Thời gian 7h00 Thứ 6 ngày 03/6/2022.
3. Địa điểm. Phòng học 301 Giảng đường A.
4. Người trình bày: Đinh Thị Hải.
5. Đơn vị: Bộ môn Kỹ - Chiến thuật.