Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

1. Tên seminar: “Đổi mới phương pháp giảng dạy học phần Quân sự chung cho sinh viên không chuyên theo thông tư 05/2020 tại Trung tâm GDQP&AN”.
2. Thời gian 7h00 Thứ 6 ngày 12 tháng 8 năm 2022.
3. Địa điểm. Phòng học 301 Giảng đường A.
4. Người trình bày: Đinh Thị Hải.
5. Đơn vị: Bộ môn Kỹ - Chiến thuật