Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Trường Khoa học xã hội và Nhân văn

Tên seminar: Điều chỉnh đề cương chi tiết học phần An sinh xã hội, Phát triển cộng đồng
Thời gian: 19 giờ, thứ Bảy, ngày 26/11/2022
Địa điểm: Trực tuyến qua google meet: https://meet.google.com/yao-hzsb-pme.
Người trình bày: ThS. Phùng Văn Nam
Đơn vị: Khoa DL&CTXH, Trường KHXH&NV