Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Trường Khoa học xã hội và Nhân văn

Tên seminar: Điều chỉnh đề cương chi tiết học phần Công tác xã hội với hành vi lệch chuẩn, Ưu đãi và trợ giúp xã hội
Thời gian: 19 giờ, thứ Hai, ngày 28/11/2022
Địa điểm: Trực tuyến qua google meet: https://meet.google.com/epz-cajb-snr.
Người trình bày: ThS. Phùng Văn Nam
Đơn vị: Khoa DL&CTXH, Trường KHXH&NV