Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Trường Kinh tế

Tên Seminar: Nghiên cứu xây dựng bài giảng elearning học phần lý thuyết tài chính tiền tệ
Thời gian: 14h, thứ 6, ngày 4/03/2022
Địa điểm trực tuyến trên Microsoft Teams :
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2I2NmI3ZGQtMTU2Zi00MTA4LWEyMTMtM2I0MDczOThiNjk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224ef78439-6d6c-4ea0-ab14-49b9284ab4c9%22%2c%22Oid%22%3a%222cfbf2ab-6cd5-41cb-940e-d4e58b8f6fc2%22%7d
Người trình bày: TS. Hoàng Thị Việt
Đơn vị: Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Kinh tế