Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Trường Kinh tế

1. Tên seminar: “Marketing xanh trong hệ thống bán lẻ”.

2. Thời gian 20h00, thứ 6 ngày 18/03/2022

3. Hình thức: trực tuyến qua Microsoft teams

LinK: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aZMKKY-nfxDsLm2D3_ZARj1U0To1uA9i2G80kFsSebQk1%40thread.tacv2/1645779639483?context=%7b%22Tid%22%3a%224ef78439-6d6c-4ea0-ab14-49b9284ab4c9%22%2c%22Oid%22%3a%22a1cb87ed-4cc1-4ad9-842c-d47792eed824%22%7d

4. Người trình bày: Đỗ Thị Phi Hoài

5. Đơn vị: Khoa Quản trị kinh doanh