Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Viện Kỹ thuật và Công nghệ

- Tên Seminar: Nghiên cứu rà soát, cập nhật chương trình đào tạo ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa theo tiếp cận CDIO

- Thời gian: 19h00, Thứ 3, ngày 29/03/2022.

- Địa điểm: Trực tuyến qua Microsoft Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a5YqsAn_kiTi6Te8i6pfoet5RgWh-vj2ikAXJwXXc_II1%40thread.tacv2/General?groupId=e7ea4b63-1d88-4e8f-90f3-f8c36e1dce22&tenantId=4ef78439-6d6c-4ea0-ab14-49b9284ab4c9

- Người trình bày: Mai Thế Anh

- Đơn vị: Bộ môn Điều khiển tự động, Viện KT&CN