Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Ngọc Hiền; Chuyên ngành Quản lý giáo dục

Trường Đại học Vinh tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Nguyễn Ngọc Hiền

Tên đề tài luận án: Quản lý chương trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Mã số: 9140114

Thời gian: Từ 08 giờ 00', ngày 02 tháng 3 năm 2023

Địa điểm: Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

Kính mời những người quan tâm tới dự.

https://phongdaotaosdh.vinhuni.edu.vn/thong-bao/seo/thong-bao-lich-bao-ve-luan-an-tien-si-cua-ncs-nguyen-ngoc-hien-chuyen-nganh-quan-ly-giao-duc-108711