Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Hoàng Mai; Chuyên ngành Văn học Việt Nam

Trường Đại học Vinh tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Nguyễn Thị Hoàng Mai

Tên đề tài luận án: Tiểu thuyết Nhất Linh với việc hiện thực hoá chủ trương canh tân văn hoá, văn học của Tự lực văn đoàn 

Chuyên ngành: Văn học Việt Nam

Mã số: 9220121

Thời gian: Từ 08 giờ 00', ngày 11 tháng 9 năm 2022

Địa điểm: Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

Kính mời những người quan tâm tới dự.

https://phongdaotaosdh.vinhuni.edu.vn/thong-bao/seo/thong-bao-lich-bao-ve-luan-an-tien-si-cua-ncs-nguyen-thi-hoang-mai-chuyen-nganh-van-hoc-viet-nam-107185