Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Thông báo tuyển sinh đi học tại Vương quốc Căm-pu-chia năm 2022

Theo Thông báo số 672/TB-BGDĐT, ngày 17/06/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thông báo tuyển sinh đi học tại Vương quốc Căm-pu-chia năm 2022, căn cứ

Thỏa thuận hợp tác về giáo dục giai đoạn 2021-2025 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Vương quốc Căm-pu-chia; Biên bản Thỏa thuận kỳ họp lần thứ 19 Ủy ban hốn hợp Việt Nam – Căm-pu-chia

về hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học và Kỹ thuật, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh học tại Vương quốc Căm-pu-chia theo diện học bổng Hiệp định năm 2022.

 

(Chi tiết thông báo xem tại file đính kèm)