Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Thông báo về việc tiếp tục triển khai phương án dạy học trực tuyến trong học kỳ II năm học 2021 - 2022

Căn cứ Quyết định số 217/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị Quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"; Thông báo số 54/TB-UBND ngày 14/02/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Vinh về cấp độ dịch trên địa bàn thành phố Vinh, để thích ứng với tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Nhà trường quyết định triển khai phương án dạy học đối với đại học hệ chính quy trong học kỳ II năm học 2021 - 2022 như sau:

1. Từ ngày 21/02/2022: Tiếp tục triển khai hình thức dạy học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới đối với các học phần lý thuyết. Các lớp thực hành, thực tập được bố trí bù vào thời gian khác.

2. Lịch dạy và học được thực hiện theo đúng thời khóa biểu học kỳ II, năm học 2021 - 2022.

Nhà trường yêu cầu Trưởng các trường, khoa, viện thông báo tới toàn thể giảng viên, sinh viên nghiêm túc triển khai thực hiện; các đơn vị trong toàn trường phối hợp tuyên tuyền chủ trương Nhà trường để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học./.