1. Đại học hệ chính quy, sau đại học

Thực hiện theo lịch giảng dạy, thời khóa biểu của Nhà trường.

Buổi sáng:       Từ 7 giờ 00' đến 11 giờ 30'.

Buổi chiều:      Từ 13 giờ 00' đến 17 giờ 30'.

2. Trường THPT Chuyên, hệ THPT chất lượng cao, bậc THCS Trường THSP

Thực hiện theo lịch giảng dạy, thời khóa biểu của các Nhà trường.

Buổi sáng:       Từ 7 giờ 00' đến 11 giờ 05'.

Buổi chiều:      Học tập, sinh hoạt theo lịch do các trường bố trí.

3. Bậc Tiểu học và Mầm non, Trường THSP

Buổi sáng:       Từ 6 giờ 30' (nếu học sinh và trẻ ăn sáng tại Trường), chính thức học từ 7 giờ 30' đến 10 giờ 30'.

Buổi chiều:      Học tập, sinh hoạt theo lịch do Trường THSP bố trí.

4. Cán bộ, viên chức các phòng, ban, trung tâm, trạm, Nhà Xuất bản

Buổi sáng:       Từ 7 giờ 30' đến 11 giờ 30'.

Buổi chiều:      Từ 13 giờ 00' đến 17 giờ 00'.

5. Cán bộ, viên chức hành chính của các khoa, viện, Trường THPT Chuyên

Buổi sáng:       Từ 7 giờ 00' đến 11 giờ 00'.

Buổi chiều:      Từ 13 giờ 00' đến 17 giờ 00'.

6. Cán bộ, viên chức hành chính của Trường THSP

Buổi sáng:       Từ 6 giờ 45' đến 11 giờ 15'.

Buổi chiều:      Từ 13 giờ 45' đến 17 giờ 15'.

7. Buổi tối:     Từ 19h00' đến 22h00'.

8. Các đơn vị và cán bộ, viên chức phục vụ thi làm việc theo kế hoạch điều động của Nhà trường.

9. Tổ chức thực hiện:

Nhà trường yêu cầu trưởng các khoa, viện, trưởng các đơn vị thông báo cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên của đơn vị biết để thực hiện nghiêm túc lịch làm việc.

Giao Phòng Thanh tra - Pháp chế, Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên, Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng kiểm tra thường xuyên, đột xuất việc chấp hành nền nếp làm việc của cán bộ, viên chức; có báo cáo tổng hợp để Nhà trường đưa vào đánh giá xếp loại thi đua học kỳ, năm học.

Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh thông báo và tuyên truyền trong cán bộ, viên chức, đoàn viên, hội viên để góp phần thực hiện tốt chủ trương này của Nhà trường./.