Toàn cảnh kỳ hợp thứ tám của Hội đồng trường

Kỳ họp lần này được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến với sự tham dự của 17/19 thành viên Hội đồng trường. TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì cuộc họp.

Tham dự Kỳ họp có các thành viên Hội đồng trường ngoài trường: PGS.TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT; PGS.TS. Trần Quang Quý - Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; GS.TS. Trần Công Phong - Nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; TS. Trịnh Xuân Hải - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn ASG GROUP.

TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu khai mạc kỳ họp

Trên cơ sở các tờ trình, báo cáo kết quả thẩm tra và hồ sơ tài liệu kèm theo trình Hội đồng trường tại kỳ họp, các thành viên Hội đồng trường đã dành thời gian nghiên cứu, thảo luận và thống nhất phê duyệt mức học phí áp dụng cho các bậc học và loại hình đào tạo của Nhà trường năm học 2021 - 2022, cụ thể:

- Học phí đối với giáo dục đại học (đại học và sau đại học), thống nhất nguyên tắc giữ ổn định như năm học 2020 - 2021, đảm bảo không vượt mức trần học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (Nghị định số 81/2021/NĐ-CP).

- Học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông (Trường Thực hành Sư phạm, Trường THPT Chuyên), Hội đồng trường giao Hiệu trưởng có văn bản xin ý kiến của cấp có thẩm quyền quyết định trước khi triển khai thực hiện, báo cáo với Hội đồng trường tại kỳ họp gần nhất.

Hội đồng trường giao Hiệu trưởng nghiên cứu, tổ chức xây dựng quy định về cơ chế thu, quản lý học phí, chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho người học từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026 theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và các quy định liên quan khác, trình Hội đồng trường quyết định để áp dụng thực hiện từ năm học 2022 - 2023.

Một số báo cáo tại kỳ họp

PGS.TS. Trần Quang Quý -  Thành viên Hội đồng trường phát biểu

Ngoài ra, tại kỳ họp, Hội đồng trường cũng thảo luận và quyết nghị:

- Thống nhất cần phải xây dựng và ban hành hướng dẫn về nội dung, trình tự, thủ tục hồ sơ trình Hội đồng trường. Hội đồng trường nhấn mạnh việc xây dựng hướng dẫn cần bám sát các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường, Quy chế làm việc của Hội đồng trường, tăng cường cải cách hành chính, đảm bảo công việc được thực hiện nhanh gọn, hiệu quả.

- Cơ bản thống nhất với báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán kinh phí năm 2020 của Nhà trường trên cơ sở cần làm rõ một số kiến nghị được nêu trong báo cáo kết quả thẩm tra. Hội đồng trường giao Thường trực Hội đồng trường chủ trì, phối hợp với Ban thẩm tra các báo cáo, Ban Giám hiệu và các đơn vị liên quan giải trình làm rõ và thống nhất những nội dung liên quan, tổng hợp báo cáo với Hội đồng trường tại kỳ họp gần nhất.

- Phê duyệt dự toán thu sự nghiệp năm 2021. Hội đồng trường giao Thường trực Hội đồng trường chủ trì, phối hợp với Ban thẩm tra các báo cáo, Ban Giám hiệu và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, thống nhất và hoàn thiện hồ sơ dự toán chi năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách 05 năm 2021 - 2025 để xin ý kiến quyết định của Hội đồng trường.

- Triển khai rà soát điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030; xây dựng Quy chế tài chính để trình Hội đồng trường trong quý 4 năm 2021; thống nhất thời điểm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán kinh phí, kế hoạch tài chính - ngân sách hằng năm của Nhà trường để Hội đồng trường xem xét thông qua, phê duyệt trước khi gửi cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

HĐT