Hội nghị tổ chức đến 406 điểm cầu trong toàn tỉnh với 11.740 đại biểu tham dự. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tại điểm cầu chính Tỉnh ủy Nghệ An. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số ban, ngành.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu chính Tỉnh ủy Nghệ An

Trường Đại học Vinh là một trong số các điểm cầu tham dự Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì điểm cầu. Tham dự có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Chấp hành các Đảng bộ bộ phận, các Chi bộ, các ban của Đảng uỷ Trường và Văn phòng Đảng - Hội đồng trường - Đoàn thể.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trường Đại học Vinh

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thống nhất không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hiện hành và giao Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu để điều chỉnh thông qua các quy định, hướng dẫn của Trung ương. 

Ngày 30/7/2021, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định số 24-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng. Tiếp đó, ngày 28/9/2021, Ban Bí thư đã ban hành Hướng dẫn số 01- HD/TW về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng thay thế Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Quy định số 24-QĐ/TW và Hướng dẫn số 01-HD/TW là hai văn bản rất quan trọng, có tính xuyên suốt trong thi hành Điều lệ Đảng; hướng dẫn, giải quyết những vấn đề rất căn cơ, cốt lõi trong tổ chức Đảng, xây dựng Đảng cho đến hết nhiệm kỳ khóa XIII.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị lần này, Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đặt ra hai mục tiêu lớn. Thông qua quán triệt nội dung Quy định số 24-QĐ/TW và Hướng dẫn số 01-HD/TW nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động cho cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở về thực hiện Điều lệ Đảng; do đó đại biểu cần nắm thật chắc, thật vững nội dung và thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Cùng với đó, thông qua Hội nghị, đại biểu một lần nữa ôn lại Điều lệ Đảng, đồng thời tiếp cận, cập nhật những điểm mới, những sửa đổi, bổ sung, những điểm thường xuyên tiếp cận, giải quyết trong thực tiễn.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Nghệ An

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An đã giới thiệu tóm tắt những nội dung sửa đổi, bổ sung trong Quy định số 24-QĐ/TW về công tác đảng viên như: Trình độ học vấn người vào Đảng; quyền của đảng viên, giới thiệu và kết nạp người vào Đảng, thời hạn tổ chức lễ kết nạp đảng viên, xét công nhận đảng viên chính thức, tính tuổi Đảng; phát thẻ và quản lý thẻ đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên và thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng.

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày nội dung các Quy định, hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng

Cùng với đó là một số quy định về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, các vấn đề liên quan đến việc tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, về tổ chức cơ sở đảng, về tổ chức Đảng trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, tổ chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra, khen thưởng đối với tổ chức Đảng và đảng viên, về công tác cán bộ. Cùng với đó, gần 12.000 đại biểu tham dự hội nghị còn được quán triệt các điểm mới của Hướng dẫn số 01-HD/TW. 

Kết thúc Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Thái Thanh Quý yêu cầu cần tiếp tục quán triệt, phổ biến rộng rãi các nội dung Quy định số 24-QĐ/TW và Hướng dẫn số 01-HD/TW đến đội ngũ cán bộ và gần 194.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh và cả Nhân dân, để Nhân dân giám sát, qua đó thực hiện tốt việc thi hành Điều lệ Đảng.

Do đó, các đảng viên là lãnh đạo, chi ủy viên cần phải nắm thật sâu, thật chắc, thật vững đầy đủ những nội dung của Điều lệ đảng, những điểm mới, những sửa đổi, bổ sung trong các Quy định, Hướng dẫn liên quan để quán triệt, phổ biến rộng rãi, hiệu quả. Bên cạnh đó, cần lựa chọn hình thức phổ biến phù hợp với điều kiện địa bàn, đặc thù cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt.

Trong quá trình thực hiện Điều lệ Đảng, Quy định số 24-QĐ/TW và Hướng dẫn số 01-HD/TW cần phải gắn liền với công tác kiểm tra, giám sát, trong đó quan tâm đến việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Quá trình thực hiện hai nhiệm vụ trên cần gắn liền với công tác thi đua, khen thưởng; phát hiện và nhân rộng các nhân tố điển hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong quá trình thi hành Điều lệ Đảng.

Tại điểm cầu Trường Đại học Vinh, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường cũng kết luận và yêu cầu các cấp ủy Đảng quán triệt Điều lệ Đảng, Quy định số 24-QĐ/TW và Hướng dẫn số 01-HD/TW tới tận từng Đảng viên, từ đó triển khai các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường kết luận Hội nghị

Ngay sau Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đại biểu điểm cầu Trường Đại học Vinh tiếp tục tham dự Hội nghị trong cả ngày 19/10/2021.

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng

TT. ĐHV