Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Quy chế tài chính của Trường Đại học Vinh

Quy chế tài chính của Trường Đại học Vinh

Ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐT ngày 28/8/2023

Ba công khai06/09/2023
Báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2022 - 2023

Báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2022 - 2023

Báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trong năm học 2022 - 2023 theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT

Ba công khai31/08/2023