Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Danh sách các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Vinh năm 2022

Danh sách các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Vinh năm 2022

Ngày 18/5/2022, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ban hành Quyết định số 1102/QĐ-ĐHV thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Vinh năm 2022. Hội đồng gồm có 11 thành viên.

Thông báo nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

Thông báo nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

Căn cứ nhu cầu sử dụng viên chức có chức danh khoa học Giáo sư, Phó Giáo sư, Trường Đại học Vinh thông báo nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư các ngành năm 2022

Danh sách giảng viên cơ hữu Trường Đại học Vinh đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS,PGS năm 2022

Danh sách giảng viên cơ hữu Trường Đại học Vinh đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS,PGS năm 2022

Danh sách giảng viên cơ hữu Trường Đại học Vinh đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS,PGS năm 2022

Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022

Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022

Thông báo số 60/TB-ĐHV ngày 15/4/2022 của Trường Đại học Vinh thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022