Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Báo cáo công tác tháng 12 năm 2023

Báo cáo công tác tháng 12 năm 2023

Báo cáo số: 03/BC-ĐHV ngày 08/01/2024

THÔNG BÁO08/01/2024
Chương trình công tác tháng 01, 02 năm 2024

Chương trình công tác tháng 01, 02 năm 2024

Chương trình số: 01/CTr-ĐHV ngày 08/01/2024

THÔNG BÁO08/01/2024
Tuyên truyền kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tuyên truyền kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Công văn số 279/CĐN-TGNC ngày 11/12/2023 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

THÔNG BÁO01/01/2024