TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VINH UNIVERSITY
Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Lê Thị Hoài Thương; chuyên ngành Quản lý giáo dục

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Lê Thị Hoài Thương; chuyên ngành Quản lý giáo dục

Tên đề tài luận án: Quản lý tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh ở các trường trung học phổ thông Thành phố Hà Nội; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Thông báo05/04/2023
Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Đặng Văn Hải; chuyên ngành Quản lý giáo dục

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Đặng Văn Hải; chuyên ngành Quản lý giáo dục

Tên đề tài luận án: Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học cơ sở khu vực Bắc Trung Bộ đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Thông báo03/04/2023
Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Phương Thúy; chuyên ngành Quản lý kinh tế

Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Phương Thúy; chuyên ngành Quản lý kinh tế

Tên đề tài luận án: Sinh kế bền vững cho người dân ven biển tỉnh Nghệ An; Chuyên ngành: Quản lý kinh tế; Mã số: 91310110

Tin tức31/03/2023
Thông báo lịch đánh giá luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Khoa; chuyên ngành Quản lý giáo dục

Thông báo lịch đánh giá luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Khoa; chuyên ngành Quản lý giáo dục

Về đề tài: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông cốt cán theo tiếp cận vị trí việc làm; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Thông báo28/03/2023
Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Văn Hưng; chuyên ngành Quản lý giáo dục

Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Văn Hưng; chuyên ngành Quản lý giáo dục

Tên đề tài luận án: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông khu vực Bắc Trung bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Thông báo24/03/2023