Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Giấy Chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Vinh

Giấy Chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Vinh

Đơn vị chứng nhận: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Ba công khai28/02/2023
Quy định về công tác pháp chế của Trường Đại học Vinh

Quy định về công tác pháp chế của Trường Đại học Vinh

Ban hành kèm theo Quyết định số: 462/QĐ-ĐHV ngày 23/02/2023

Ba công khai24/02/2023
Quy định quản lý người nước ngoài học tập tại Trường Đại học Vinh

Quy định quản lý người nước ngoài học tập tại Trường Đại học Vinh

Ban hành kèm theo Quyết định số: 03/QĐ-ĐHV ngày 4/01/2023

Ba công khai04/01/2023
Chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn 2045

Chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn 2045

Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐT ngày 26/12/2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Vinh

Ba công khai26/12/2022