Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh

Nghị quyết số 06/NQ-HĐT ngày 12/5/2021 của Hội đồng trường

Ba công khai12/05/2021
Giấy Chứng nhận Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo: Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Hóa học

Giấy Chứng nhận Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo: Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Hóa học

Đơn vị chứng nhận: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng

Ba công khai10/02/2021
Công khai dự toán ngân sách năm 2021

Công khai dự toán ngân sách năm 2021

Quyết định số 125a/QĐ-ĐHV ngày 15/01/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh

Ba công khai17/01/2021
Báo cáo tự đánh giá theo Bộ chỉ số năng lực các trường sư phạm (TEIDI) năm 2020

Báo cáo tự đánh giá theo Bộ chỉ số năng lực các trường sư phạm (TEIDI) năm 2020

Báo cáo tự đánh giá của Trường Đại học Vinh theo Bộ chỉ số năng lực các trường sư phạm (TEIDI) năm 2020

Ba công khai30/10/2020