Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Ngọc Hiền; chuyên ngành Quản lý giáo dục

Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Ngọc Hiền; chuyên ngành Quản lý giáo dục

Tên luận án: Quản lý chương trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO; Ngành khoa học của luận án: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Tin tức18/01/2023
Luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Thị Mai Hương; chuyên ngành Lịch sử thế giới

Luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Thị Mai Hương; chuyên ngành Lịch sử thế giới

Tên đề tài luận án: Quan hệ chính trị - an ninh, kinh tế giữa Nhật Bản và Mỹ từ năm 1951 đến năm 1960; Chuyên ngành: Lịch sử thế giới; Mã số: 9229011

Tin tức05/01/2023
Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Anh Tuấn; Chuyên ngành Quản lý kinh tế

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Anh Tuấn; Chuyên ngành Quản lý kinh tế

Tên đề tài luận án: Chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Chuyên ngành: Quản lý kinh tế; Mã số: 9310110

Thông báo21/12/2022
Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Lương Thị Hoa; chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Lương Thị Hoa; chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

Tên đề tài luận án: Chuyển biến kinh tế, xã hội của huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa từ năm 1996 đến năm 2018; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 9229013

Thông báo19/12/2022
Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Gia Thụy; Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Gia Thụy; Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

Tên đề tài luận án: Hoạt động yêu nước và cách mạng của Nguyễn An Ninh ở Việt Nam từ năm 1922 đến năm 1943; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 9229013

Thông báo19/12/2022