Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Lịch Seminar Khoa Giáo dục thể chất

Lịch Seminar Khoa Giáo dục thể chất

MS 139 - 18/09/2022: Trần Thị Ngọc Lan

Seminar12/09/2022
Lịch Seminar Khoa Giáo dục thể chất

Lịch Seminar Khoa Giáo dục thể chất

MS 138 - 17/9/2022: Trần Thị Ngọc Lan

Seminar12/09/2022
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 137 - 13/9/2022: TS. Lê Thị Thúy Hà

Seminar12/09/2022
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 135 - 14/09/2022: TS.Bùi Thị Cần

Seminar12/09/2022
Lịch Seminar Trường Khoa học xã hội và Nhân văn

Lịch Seminar Trường Khoa học xã hội và Nhân văn

MS 134 - 27/10/2022: ThS. Chu Thị Trinh

Seminar09/09/2022