Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Trường Đại học Vinh chỉ đạo, triển khai ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số.

Trường Đại học Vinh chỉ đạo, triển khai ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số.

(Chi tiết thông báo xem tại file đính kèm)

Hướng dẫn cài đặt VssID

CV triển khai ứng dụng VssID - BHXH