Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Tuyển chọn cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường đặt hàng năm 2022 (Đợt 1)

Căn cứ Quyết định số 1995/QĐ-ĐHV ngày 05/8/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) trọng điểm cấp Trường đặt hàng thực hiện từ năm 2022 (Đợt 1), Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị trong toàn Trường khẩn trương triển khai một số nội dung sau:

1. Đối với lãnh đạo các đơn vị

Thông báo rộng rãi nội dung công văn này và các tài liệu kèm theo đến toàn thể cán bộ, giảng viên trong đơn vị biết để lựa chọn và xây dựng hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện. Các đơn vị có cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài đề xuất danh sách hội đồng tuyển chọn tập thể, cá nhân chủ trì gồm 04 thành viên gồm: 01 thư ký khoa học, 02 uỷ viên phản biện, 01 uỷ viên theo mẫu gửi kèm. Lưu ý thành viên hội đồng không là thành viên tham gia thực hiện đề tài.

Lãnh đạo các đơn vị gửi danh sách đề xuất hội đồng về Phòng KH&HTQT trước 17:00 giờ Thứ 5 ngày 18/8/2022. Bản mềm gửi về địa chỉ email dsia@vinhuni.edu.vn.

2. Đối với Chủ nhiệm đề tài

Các cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên tham gia đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 7 (Quy định về quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 480/QĐ-ĐHV ngày 09/5/2016). Chủ nhiệm đề tài phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

-  Có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của nhiệm vụ.

- Tại thời điểm tuyển chọn không là chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp Trường, cấp Bộ, cấp Nhà nước (thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý) và không thuộc các diện sau: Trong 60 tháng, tính từ thời điểm đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ, không hoàn thành 01 (trở lên) nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, cấp Nhà nước, nhiệm vụ được các quỹ hỗ trợ, nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu theo Nghị định thư với nước ngoài, nhiệm vụ KH&CN cấp Trường, cấp tỉnh hoặc nhiệm vụ KH&CN khác của địa phương.

Các ứng viên Chủ nhiệm đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2022 căn cứ tên đề tài, mục tiêu, nội dung nghiên cứu chính, dự kiến kết quả và sản phẩm, kinh phí dự kiến tối đa theo Quyết định số 1995/QĐ-ĐHV ngày 05/8/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường để xây dựng Thuyết minh đề tài (theo Mẫu T03TĐ) và Dự toán kinh phí (theo Mẫu T04TĐ).

3. Hồ sơ đề tài

Hồ sơ đề tài được đóng thành quyển, mỗi quyển gồm có:

3.1. Thuyết minh đề tài;

3.2. Dự toán kinh phí đề tài.

Cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện đề tài nộp 08 quyển hồ sơ đề tài (07 bản copy, 01 bản gốc) về Phòng KH&HTQT trước 17:00 giờ Thứ 2 ngày 22/8/2022. Bản mềm gửi về địa chỉ email: dsia@vinhuni.edu.vn.

            Tài liệu kèm theo công văn này gồm có:

            1. Quyết định số 1995/QĐ-BGDĐT ngày 05/8/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Trường để giao tuyển chọn thực hiện từ năm 2022;

            2. Mẫu Danh sách đề xuất hội đồng tuyển chọn tập thể, cá nhân chủ trì;

            3. Mẫu Thuyết minh đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường;

            4. Mẫu Dự toán kinh phí đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường.

Nhà trường chỉ xem xét thành lập Hội đồng tuyển chọn đối với các đơn vị, cá nhân thực hiện đúng quy trình và thời hạn.

Trong quá trình xây dựng thuyết minh và dự toán kinh phí, nếu có gì vướng mắc xin liên hệ ThS. Trần Thị Thái (Phòng KH&HTQT, điện thoại: 0986209710; email: thaitt@vinhuni.edu.vn) và ThS. Trần Thị Việt Anh (Phòng KH-TC, điện thoại: 0915047978; email: anhttv@vinhuni.edu.vn).

CV974_Công văn hd tuyển chọn chủ trì TĐ 2022

1 QĐ 1995 -Phe duyet DM ĐT Trong diem 2022

1. DM De tai trong diem cap truong 2022 kem QD1995

2. Mau de xuat HĐ tuyen chon chu tri de tai trong diem 2022

3. MẪU 03TĐ- THUYET MINH DE TAI TRỌNG DIEM 2022

4. MẪU 04TĐ- DU TOAN KINH PHI DE TAI TRONG DIEM NAM 2022