Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Hội thảo Quốc gia về khoa học giáo dục năm 2024 - Thông báo số 1

Thực hiện Kế hoạch số 291/KH-BGDĐT ngày 26 tháng 3 năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội thảo Quốc gia về khoa học giáo dục năm 2024 và Công văn số 1363/BGDĐT-KHCNMT ngày 26 tháng 3 năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao Trường Đại học Vinh đăng cai tổ chức Hội thảo Quốc gia về khoa học giáo dục năm 2024, Trường Đại học Vinh trân trọng thông báo và kính mời các cơ sở giáo dục đại học, Trường Cao đẳng sư phạm, các Sở Giáo dục và Đào tạo, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục và các nhà giáo tham gia viết bài cho Hội thảo.

I. MỤC ĐÍCH CỦA HỘI THẢO

1.1. Tạo diễn đàn khoa học về một số chủ đề nghiên cứu về khoa học giáo dục để cùng chia sẻ các kết quả nghiên cứu và ứng dụng phục vụ phát triển ngành giáo dục.

1.2. Đề xuất được một số định hướng nghiên cứu trọng tâm nhằm phát triển khoa học giáo dục làm nền tảng cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học và các giải pháp tăng cường nghiên cứu, phát triển khoa học giáo dục để có cơ sở khoa học trong việc hoàn thiện thể chế, chính sách giáo dục trong giai đoạn tới.

II. NỘI DUNG CỦA HỘI THẢO

Hội thảo tập trung thảo luận các nội dung chính sau:

2.1. Nghiên cứu khoa học giáo dục phục vụ đổi mới giáo dục mầm non theo Chương trình giáo dục mầm non mới; các giải pháp cụ thể về đào tạo, bồi dưỡng và chính sách đối với giáo viên mầm non.

2.2. Nghiên cứu khoa học giáo dục phục vụ đổi mới giáo dục phổ thông theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

2.3. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn của giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ đại học.

2.4. Đề xuất một số định hướng nghiên cứu trọng tâm nhằm phát triển khoa học giáo dục làm nền tảng cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học và các giải pháp tăng cường nghiên cứu, phát triển khoa học giáo dục để có cơ sở khoa học trong việc hoàn thiện thể chế, chính sách giáo dục trong giai đoạn tới.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ HỘI THẢO

3.1. Thời gian dự kiến: 01 ngày, tháng 7 năm 2024.

3.2. Địa điểm: Trường Đại học Vinh, số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

3.3. Thành phần tham dự

- Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Đại diện các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Lãnh đạo đơn vị và lãnh đạo bộ phận phụ trách khoa học công nghệ của các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học có khoa sư phạm và đào tạo giáo viên, các Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Các chuyên gia, nhà nghiên cứu về khoa học giáo dục và đại diện tác giả đăng bài trong kỷ yếu Hội thảo.

IV. THỜI GIAN, THỂ LỆ GỬI BÀI THAM DỰ HỘI THẢO

4.1. Thời gian gửi bài: Tác giả gửi toàn văn bài viết trước ngày 15 tháng 6 năm 2024 qua địa chỉ email: hoithaoquocgiakhgd2024@vinhuni.edu.vn.

4.2. Trình bày bài viết

- Nội dung bài viết được trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, có dung lượng từ 6 đến 10 trang đánh máy vi tính dùng kiểu trang (Layout) thẳng đứng;  kiểu giấy A4 dạng một cột (one columb); kiểu chữ Times New Roman, bảng mã Unicode; cỡ chữ 11, dãn dòng đơn đối với Tóm tắt; cỡ chữ 12, dãn dòng 1.15 (Multiple) đối với các đoạn văn thường trừ trường hợp đặc biệt; kiểu lề (margins) trên (top) 2.5 cm, lề trái (left) 3.0 cm, lề dưới (bottom) 2.5 cm, lề phải (right) 2.5 cm.

- Các báo cáo tham dự Hội thảo phải là các nghiên cứu mới, chưa từng được công bố trên các phương tiện truyền thông, sách, báo, tạp chí, hội thảo khác.

4.3. Cấu trúc bài viết: Tác giả cần tuân theo cấu trúc như phục lục kèm theo Thông báo này hoặc truy cập địa chỉ: https://vujs.vn/vi/tin-tuc/hoi-thao-quoc-gia-ve-khoa-hoc-giao-duc-nam-2024-2135.html để biết thêm thông tin chi tiết và download teamplate bài viết.

4.4. Phản biện: Các bài viết sẽ được gửi phản biện, nếu đạt yêu cầu sẽ được công bố trên Tạp chí Khoa học Đại học Vinh series C Khoa học giáo dục.

Nếu có vướng mắc trong việc viết, gửi và đăng bài tham dự Hội thảo, xin vui lòng liên hệ: TS Đỗ Mai Trang, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Vinh, điện thoại: 0973856700; email: hoithaoquocgiakhgd2024@vinhuni.edu.vn.

Trường Đại học Vinh rất mong nhận được sự quan tâm, gửi bài tham dự Hội thảo của các cơ sở giáo dục đại học, Trường Cao đẳng sư phạm, các Sở Giáo dục và Đào tạo, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục và các nhà giáo.

Trân trọng cảm ơn!

Kế hoạch số 291/KH-BGDĐT

Công văn số 1363/BGDĐT-KHCNMT

Thông báo số 37/TB-ĐHV

Phụ lục đính kèm Thông báo