Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Kết quả xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Vinh

Kết quả xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Vinh

Căn cứ kết quả phiên họp ngày 22/7/2023, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Vinh công bố kết quả xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023

Danh sách giảng viên cơ hữu Trường Đại học Vinh nạp hồ sơ đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023

Danh sách giảng viên cơ hữu Trường Đại học Vinh nạp hồ sơ đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Vinh công bố danh sách giảng viên cơ hữu Trường Đại học Vinh nạp hồ sơ đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023

Danh sách các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Vinh năm 2023

Danh sách các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Vinh năm 2023

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Vinh năm 2023 được thành lập theo Quyết định số 1089/QĐ-ĐHV ngày 08/05/2023

Danh sách giảng viên cơ hữu Trường Đại học Vinh đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023

Danh sách giảng viên cơ hữu Trường Đại học Vinh đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Vinh công bố danh sách giảng viên cơ hữu Trường Đại học Vinh đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023