Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Ban Giám hiệu Trường Đại học Vinh

Nguyễn Huy Bằng

 

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng
Hiệu trưởng
Email: bangnh@vinhuni.edu.vn
Điện thoại: 0238.3733888
Trang cá nhân: http://home.vinhuni.edu.vn/bangnh
Nhiệm vụ: 

Là thủ trưởng đồng thời là người đứng đầu Nhà trường, quản lý toàn diện hoạt động của Nhà trường theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường và các quy định của pháp luật liên quan.

Là chủ tài khoản của Nhà trường;

Là chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Nhà trường;

Là Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Vinh;

- Phụ trách các mặt công tác: Công tác Chính trị tư tưởng; Chiến lược phát triển và quy hoạch Nhà trường; Công tác tổ chức cán bộ; Đào tạo Sau đại học; Nghiên cứu khoa học; Chuyển đổi số; Truyền thông; Công tác hành chính, thi đua - khen thưởng; Quốc phòng - An ninh; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức Cán bộ; Phòng Hành chính Tổng hợp; Phòng Đào tạo Sau đại học; Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế; Phòng Thanh tra - Pháp chế; Văn phòng Đảng - Hội đồng trường - Đoàn thể; Công đoàn; Hội Cựu chiến binh; Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Vinh; Trung tâm Nghiên cứu Hồ Chí Minh; Trường Sư phạm; Viện Kỹ thuật và Công nghệ; Viện Nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến; Khoa Xây dựng; Các văn phòng đại diện.

 

Trần Bá Tiến

 

TS. Trần Bá Tiến
Phó Hiệu trưởng
Email: tientb@vinhuni.edu.vn
Điện thoại: 0238.3855452
Trang cá nhân: http://home.vinhuni.edu.vn/tientb
Nhiệm vụ: 

- Giúp Hiệu trưởng quản lý các lĩnh vực công tác: Đào tạo trình độ đại học (chính quy và không chính quy); Hoạt động của Trường Trung học phổ thông Chuyên, Trường Thực hành Sư phạm; Hợp tác quốc tế; Đề án Ngoại ngữ quốc gia; Chương trình ETEP; Công tác thực hành thí nghiệm; An ninh trật tự và một số công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo; Trung tâm Giáo dục Thường xuyên; Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm; Tạp chí khoa học; Ban Quản lý Đề án ngoại ngữ; Ban Quản lý Chương trình ETEP; Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn; Viện Công nghệ Hoá sinh - Môi trường; Khoa Sư phạm Ngoại ngữ; Trường Trung học phổ thông Chuyên; Trường Thực hành Sư phạm.

 

 

TS. Nguyễn Thị Thu Cúc
Phó Hiệu trưởng
Email: cucntt@vinhuni.edu.vn
Điện thoại: 0238.3855452
Trang cá nhân: http://home.vinhuni.edu.vn/cucntt
Nhiệm vụ: 

- Giúp Hiệu trưởng quản lý các lĩnh vực công tác: Công tác tài chính; Công tác học sinh - sinh viên; Cơ sở vật chất và quan hệ doanh nghiệp; Đảm bảo chất lượng; Kiểm định chất lượng; Công tác nữ công và bình đẳng giới; Khởi nghiệp; Công tác dân vận và dân chủ cơ sở; Thư viện, xuất bản; Công tác Nội trú, Y tế, bảo hiểm xã hội và một số công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên; Phòng Quản trị và Đầu tư; Trung tâm Đảm bảo chất lượng; Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Vinh; Trung tâm Nội trú; Trạm Y tế; Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp; Trung tâm Nghiên cứu - đổi mới, sáng tạo; Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào; Nhà Xuất bản; Ban Quản lý Cơ sở II; Đoàn Thanh niên; Hội Sinh viên; Trường Kinh tế; Viện Nông nghiệp và Tài nguyên; Khoa Giáo dục Thể chất.